REUNIONS     

  MHS October 2008 Super Reunion         Class of 1955  - 53rd Class Reunion            

                 MHS  2008 Ultimate Reunion, A Wonderful Reunion

                              Minden Female College Reunion-1924                             

   FBC Teen Tone Choir Reunion                        1955 Reunion Finale  - 50th reunion                     

   Lost In the Fifties Reunion                                            1955 Hayride  I - 50th reunion

   1955 Hayride  II                                                             Earlene's  Photo's I  - 1955 Reunion

   Earlene's  Photo's II                                                      Joy's Photo's -1955

   Sept 30, 2005 -1955 Reunion                                         Reunion 1960

    Class of 1939                                                                  Reunion 48                           

    Reunion 51 -May 2002                 Class of 51 MHS - 57th 2008 Reunion

                      MHS CLASS OF 1951 REUNION April 18, 2008

    Reunions 52                                                                     Reunions 53

   Reunions 54                                                                     Reunions 55

   Mrs. Lowe's 7th Grade -54                                           Watson-Bullock 7th grade

   Kindergarten 1956-70                                                          

                                                   Reunions 1956    

    Reunion 57                                                                      Reunion 57 - II

     Reunions 58                                                                   Reunions 58II                                              

    Reunions 58 Held Oct 1988      1958 Reunion Committee for 2008              

    Kindergarten 59-60

   Reunions 61                                                                     Class of 1961

   Reunions 61 Continued                                                                  

    Class of Nineteen Sixty-Two                                        Reunion 64   

    Reunion 65                                                                     MHS 1965 Girls'Tea  

    Class of 1965 Parade of Stars

   Tailgaiting 65 I                                                                 Tailgaiting II  

   Reunion 66

   Class of 1968                                                                    Reunions 70 (1990) 

   Reunions MHS 1970 - (2000)                                         Class of 1972